• - دکترای اقتصاد از دانشگاه اينديانا در بلومینگتون، آمريکا ۱۳۵۶
  - فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه وسترن اونتاريو، کانادا ۱۳۵۱
  - لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳۴۶
  گرایش های تخصصی:
  - توسعه نيروي انساني، اقتصاد سنجي
  علایق پژوهشی:
  - مسائل اقتصاد ايران، جهاني شدن اقتصاد، اقتصاد صنعتي
  سوابق کاری :
  - دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۵ – ۱۳۵۱( بازنشسته بهمن ۱۳۸۵ )
  - دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از ۱۳۶۳ تاکنون
  - رئیس شورای رؤسای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ۱۳۹۲ تاکنون
  - رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ۱۳۹۲-۱۳۷۱
  - مشاور اقتصادی وزیر معادن و فلزات ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸
  - عضو هیأت پذیرش و شورای عالی بورس ۱۳۷۸-۱۳۷۲
  - عضو هیأت تشخیص صلاحیت شرکت های کارگزاری بورس۱۳۸۳-۱۳۸۰
  - رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری امید سهم از ۱۳۸۴ تاکنون
  انتشارات: کتاب
  اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن نشر ني چاپ چهارم ۱۳۸۵ مديريت تغيير تكنولوژي، تجربه مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي وزارت معادن و فلزات۱۳۷۳ مديريت تحقيق و توسعه، تجربه مركز تحقيقات نسوز اصفهان، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت فراوردهاي نسوز آذر، مركز تحقيقات ۱۳۷۵ تعديل اقتصادي و نيازهاي مديريتي، تجربه صنايع فولاد اهواز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت صنايع فولاد اهواز ۱۳۷۵
  مقالات :

  مقالات متعدد در نشریات مختلف چاپ شده است.