گالری تصاویر

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600)

21 و 22 اردیبهشت ماه 1395

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600)

21 و 22 اردیبهشت ماه 1395

آموزش پیشرفته اينکوترمز2010

4 و 5 اسفند ماه 1394

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

سمینار راهنمای ICC در مقررات حمل و نقل و اینکوترمز 2010

8 خرداد ماه 1395

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

سمینار راهنمای ICC در مقررات حمل و نقل و اینکوترمز 2010

8 خرداد ماه 1395

سمينارآخرین تحولات نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ایران

3 خرداد ماه 1396

سمینار آیین نامه های اجرایی قانون مالیات های مستقیم

14 مهرماه 1395

سمینار رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP

9 و 10 آبان ماه 1395

سمینار اصول و تکنیک های Gamification

3 آذرماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

آموزش پیشرفته اينکوترمز2010

4 و 5 اسفند ماه 1394

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600)

21 و 22 اردیبهشت ماه 1395

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600)

21 و 22 اردیبهشت ماه 1395

سمینار آیین نامه های اجرایی قانون مالیات های مستقیم

14 مهرماه 1395

سمینار رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP

9 و 10 آبان ماه 1395

سمینار اصول و تکنیک های Gamification

3 آذرماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395

سمینارافزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با حضور و سخنرانی رییس دیوان بین المللی داوری ICC پاریس

13 بهمن‌ماه 1395