نام دوره : بازرسی کالا
استاد : آقای محمد صالح ذوقی
مدت زمان دوره : 159 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

يكي از نگراني هاي دائمي بازرگانان در معاملات بين المللي به ويژه هنگام خريد كالاي وارداتي، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در اجراي كامل تعهدات تقبل شده از طرف وي مي باشد. در جهت كاهش اين نگراني ها، بازرسي كالا (در صورت استفاده درست) مي تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از اين مكانيزم، تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسي و نظارت دقيق قرار گيرد به نحوي كه با اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي كالاي خريداري شده توسط بازرس مستقل، ضمن كاهش اختلافات فيمابين خريدار و فروشنده، نگراني خريدار تا حد امكان بر طرف گردد. به عبارت دقيق تر براي پيش گيري از بروز اشتباهات و قصور عوامل اجرايي درگير در سازمان فروشنده و يا جلوگيري از امكان بروز تقلب و سو استفاده احتمالي فروشنده و به منظور رفع مشكلات، سعي شده است كه با استفاده از مكانيزم هاي خاص، امكان ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد.
سرفصل دروس

  • بازرسی کالا
  • بازرسی کالا 1
  • بازرسی کالا 2