نام دوره : مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی
استاد : خانم فریده تذهیبی
مدت زمان دوره : 235 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

نقش و تاثیر ضمانت نامه­های بین­المللی در مبادلات جهانی سالهاست که مورد توجه اتاق بازرگانی به ویژه کارشناسان و اعضای کمیسیون های بانکداری و روش های بازرگانی بین المللی قرار دارد. استفاده از شرایط حقوقی سنگین و پیچیده و لزوم صدور آراء محاکم و دادگاه ها برای پرداخت وجه الضمان و درج شرایط متعدد بهانه ای برای عدم استفاده از مقررات ضمانت نامه های مشروط بود. راه حل کارشناسی برای گذر از مراحل فوق، مطالعات و بررسی هایی بود که اتاق بازرگانی  بین المللی به منظور ساده سازی مقررات تجارت بین المللی و رغبت عمومی بازرگانان به استفاده از مقررات ضمانت نامه ها به انجام رساند و نتیجه آن، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه یا URDG758 بود، که به تصویب کمیته اجرایی اتاق بازرگانی  بین المللی رسید.
سرفصل دروس

  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی
  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی 1
  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی 2
  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی 3
  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی 4