نام دوره : مالیات بر درآمد مشاغل در ایران
استاد : دکتر احمد غفارزاده
مدت زمان دوره : 190 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

این مجموعه با هدف آشنایی صاحبان مشاغل با تکالیف و حقوق آنها تهیه گردیده و مشتمل بر طبقه بندی صاحبان مشاغل، آیین نامه تحریر دفاتر، روش های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، معافیت ها و کسورات مالیاتی، مقررات عمومی، هزینه های قابل قبول مالیاتی، ارسال فهرست معاملات فعلی و دادرسی مالیاتی می باشد و علاوه بر مودیان مالیاتی، برای حسابدران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی نیز قابل استفاده است.
سرفصل دروس

  • مالیات بر درآمد مشاغل در ایران
  • مالیات بر درآمد مشاغل_1
  • مالیات بر درآمد مشاغل_2
  • مالیات بر درآمد مشاغل_3
  • مالیات بر درآمد مشاغل_4