نام دوره : رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP
استاد : آقای فریدون شیرازی
مدت زمان دوره : 249 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

در سال 2003 رویه های استاندارد بانکداری بین­ المللی ISBP که تفسیر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP را میسر می­کند تهیه شد و مورد استقبال گسترده دست­اندرکاران اعتبار اسنادی در سراسر دنیا قرار گرفت. این ضوابط که تحت عنوان ISBP شهرت دارد شامل فهرست جامع  نکته هایی است که بررسی کنندگان اسناد در عملیات روزانه خود به منظور حصول اطمینان از تطابق اسناد با مقررات اعتبار اسنادی مصوب اتاق بازرگانی  بین­المللی می­توانند به آن مراجعه کنند.

هدف اصلی از ایجاد ISBP علاوه بر ارائه راه کار به کارشناسان، کاهش درصد عدم پذیرش اسنادی بود که بدواً با مغایرت ارائه می شد و شواهد، حاکی از آن است که تا حد زیادی در نیل به این هدف موفق بوده است گرچه هنوز عدم پذیرش اسناد مشکل اساسی در اعتبار اسنادی است ولی سیر نزولی آن نشان از مؤثر بودن موارد ذکر شده در ISBP است. لذا توصیه می ­گردد تا در مواقعی که کارشناسان در بررسی اسناد تحت مقررات UCP600 دچار شک و تردید می­ گردند به مفاد ISBP مراجعه کنند.
سرفصل دروس

  • رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP
  • عملیات بانکی-1
  • عملیات بانکی-2
  • عملیات بانکی-3
  • عملیات بانکی-4
  • عملیات بانکی-5