نام دوره : اعتبار اسنادی قابل انتقال، اعتبار اسنادی اتکایی
استاد : آقای فریدون شیرازی
مدت زمان دوره : 180 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP600 مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، در مورد هر اعتبار لازم الاجرا است. این مقررات برای همه طرف­­های ذی­ربط الزام­آور است، مگر این که صریحاً در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

اعتبار اسنادی قابل انتقال معمولاً هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که ذی نفع اعتبار، تمام یا قسمتی از کالای مورد اعتبار را تهیه نمی­کند و لذا مایل است بخشی یا تمام مسئولیت­ها و حقوق خود را به ذی نفع دیگری که کالا را تهیه می­ کند، انتقال دهد. در این حالت متقاضی، راه کار ایجاد یک اعتبار اسنادی قابل انتقال را به بانک گشایش کننده ارایه می­کند.

اعتبار اسنادی قابل انتقال: اعتباری است که «قابل انتقال» بودن آن مشخصاً در اعتبار ذکر شود. و ممکن است بنا بر درخواست ذی نفع کلاً یا جزئاً در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم) قرار گیرد.

اعتبار اتکایی: در پاره­ای موارد متقاضی نمی­تواند با افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت کند زیرا: شرایط موافقت نامه­های منعقده بین خریدار و تولید کننده متفاوت بوده و نمی تواند نیازهای طرفین را برطرف کند و یا خریدار و فروشنده نهایی مایل نیستند که مخاطرات موجود در اعتبارات قابل انتقال را بپذیرد. در چنین شرایطی، یک اعتبار اتکایی شاید بتواند جایگزین مناسبی باشد.
سرفصل دروس

  • اعتبار اسنادی قابل انتقال، اعتبار اسنادی اتکایی
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال و اتکایی 2
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال و اتکایی 1
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال و اتکایی 3
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال و اتکایی 4