تقویم آموزشی آکادمی

آموزش آنلاین اینکوترمز 2020
17-18 تیر ماه 1399
خانم دکترسيده فاطمه مقيمي
آموزش آنلاین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
28-29 مرداد 1399
آقای فریدون شیرازی
کارگاه آموزشی آنلاین «موارد مالیاتی مرتبط با عملیات عملکرد سال 1398 فعالان اقتصادی»
23 شهریور ماه 1399
آقای دکتر علی اکبر عرب مازارو آقای دکتر عباس هشی
آموزش آنلاین مبارزه با پول شویی در ابزار تامین مالی تجاری
19-20 آبان ماه 1399
خانم فریده تذهیبی
آموزش آنلاین حمل و نقل و اینکوترمز 2020
4-5 آذر ماه 99
خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي و آقای محمود رستم افشار
آموزش آنلاین قراردادهاي بازرگانی بين المللي
18 آذر ماه 1399
آقای دکتر محسن محبی و دکتر سید عرفان لاجوردی
کارگاه آموزشی « پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین-المللی و ضمانتنامه ها»
23-24 دی ماه 1399
آقای فریدون شیرازی