تقویم آموزشی آکادمی

کارگاه آموزشی « پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین-المللی و ضمانتنامه ها»
23-24 دی ماه 1399
آقای فریدون شیرازی
ثبت نام
آموزش آنلاین قراردادهاي بازرگانی بين المللي
18 آذر ماه 1399
آقای دکتر محسن محبی و دکتر سید عرفان لاجوردی
پایان یافته
آموزش آنلاین حمل و نقل و اینکوترمز 2020
4-5 آذر ماه 99
خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي و آقای محمود رستم افشار
پایان یافته
آموزش آنلاین مبارزه با پول شویی در ابزار تامین مالی تجاری
19-20 آبان ماه 1399
خانم فریده تذهیبی
پایان یافته
کارگاه آموزشی آنلاین «موارد مالیاتی مرتبط با عملیات عملکرد سال 1398 فعالان اقتصادی»
23 شهریور ماه 1399
آقای دکتر علی اکبر عرب مازارو آقای دکتر عباس هشی
پایان یافته
آموزش آنلاین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
28-29 مرداد 1399
آقای فریدون شیرازی
پایان یافته
آموزش آنلاین اینکوترمز 2020
17-18 تیر ماه 1399
خانم دکترسيده فاطمه مقيمي
پایان یافته