مترجم
محمد صالح ذوقي
نوبت و سال چاپ
دوم ۱۳۸۵
قطع و تیراژ
۳۰۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

پيشگفتار
مقدمه دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگانی بین المللی
يادداشت مترجم

A- مقررات و تعاريف كلي
ماده ۱. كاربرد مقررات متحدالشكل وصولي ها
ماده ۲. تعريف وصولي
ماده ۳. طرف هاي درگير در وصولي

B- شكل و ساختار وصولي ها
ماده ۴. دستور وصول

C- نحوه ارائه اسناد
ماده ۵. ارائه اسناد
ماده ۶. ديداري/ قبولي
ماده ۷. واگذاري اسناد تجاري
تحويل اسناد در مقابل قبولي (D/A)
تحويل اسناد در مقابل پرداخت (D/P)
ماده ۸. صدور اسناد

D- تعهدات و مسئوليت ها
ماده ۹. دقت معقول (متعارف) و حسن نيت
ماده ۱۰. اسناد در مقابل كالا، خدمات و عملكردها
ماده ۱۱. عدم قبول مسئوليت نحوه عملكرد طرف دستور دهنده (بانك هاي كارگزار)
ماده ۱۲. عدم قبول مسئوليت اسناد رسيده
ماده ۱۳. عدم قبول مسئوليت اصالت اسناد
ماده ۱۴. عدم قبول مسئوليت تأخير، فقدان و ترجمه اسناد
ماده ۱۵. قوه قهريه (فورس ماژور)

E- پرداخت
ماده ۱۶. پرداخت بدون تأخير
ماده ۱۷. پرداخت به پول محلي
ماده ۱۸. پرداخت به ارز خارجي
ماده ۱۹. پرداخت به دفعات

F- بهره- هزينه ها و مخارج
ماده ۲۰. بهره
ماده ۲۱. هزينه ها و مخارج

G- ساير مقررات
ماده ۲۲. قبولي
ماده ۲۳. سفته و ساير وسايل پرداخت
ماده ۲۴. واخواست
ماده ۲۵. وكالت
ماده ۲۶. اعلاميه ها


نظرات كميسيون بانكداري كميته ايراني ICC در ارتباط با تجديدنظر سال ۱۹۹۵ مقررات متحدالشكل وصولي ها URC.

معاملات وصولی یکی از روش های رایج پرداخت وجه در تجارت بین المللی است . این روش به ویژه در مواقعی که اعتماد کافی بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد ، کاربرد مؤثری دارد . اتاق بازرگانی بین المللی با تدوین مقررات متحدالشکل وصولی ، تأثیری شگرف در تسهیل این گونه معاملات و شفاف تر کردن روابط بین بانک ها و خریدار و فروشنده به وجود آورده است .
مقررات حاضر در ژوئن سال ۱۹۹۵ به تصویب شورای ICC رسید و از اول ژانویه ۱۹۹۶ به اجرا گذاشته شد .