مترجم
محسن ميرمحمدصادقي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۹۱
قطع و تیراژ
وزیری ۱۲۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۳-۹۸۵-۹۸۱-۹۶۴-۹۷۸

يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی

قطعنامه مصوب مجمع عمومي
کنوانسيون سازمان‌ملل‌متحد در مورد قراردادهاي حمل بين‌المللي کلي‌ياجزئي کالا ازطريق‌دريا

فصل ۱: مقررات عمومي
ماده ۱: تعاريف
ماده ۲: تفسير این کنوانسيون
ماده ۳: الزامات شکلی
ماده ۴: قابليت اعمال دفاعیات و حدود مسئوليت

فصل ۲: دامنه شمول
ماده ۵: دامنه شمول کلي
ماده ۶: استثنائات خاص
ماده ۷: دامنه شمول در خصوص برخي از طرف‌ها

فصل ۳: سوابق الکترونيکي حمل
ماده ۸: استفاده و اثر سوابق الکترونيکي حمل
ماده ۹: آيين استفاده از سوابق الکترونيکي قابل انتقال حمل
ماده ۱۰: جايگزيني سند قابل انتقال حمل يا سابقه الکترونيکي قابل انتقال حمل

فصل ۴: تعهدات متصدي حمل و نقل
ماده ۱۱: حمل و تحويل کالا
ماده ۱۲: مدت مسئوليت متصدي حمل و نقل
ماده ۱۳: تعهدات خاص
ماده ۱۴: تعهدات خاص قابل اعمال در مورد سفر دريايي
ماده ۱۵: کالاهايي که ممکن است خطرساز شوند
ماده ۱۶: رهاسازي کالا در دريا حين سفر دريايي

فصل ۵: مسئوليت متصدي حمل و نقل در خصوص زيان، خسارت يا تأخير
ماده ۱۷: مبناي مسئوليت
ماده ۱۸: مسئوليت متصدي حمل و نقل به خاطر ساير اشخاص
ماده ۱۹: مسئوليت طرف‌هاي مجري حمل دريايي
ماده ۲۰: مسئوليت تضامني
ماده ۲۱: تأخير
ماده ۲۲: محاسبه غرامت
ماده ۲۳: اطلاعيه در صورت زيان، خسارت يا تأخير

فصل ۶: مقررات اضافي مربوط به مراحل خاص حمل
ماده ۲۴: عدول
ماده ۲۵: بار روي عرشه کشتي
ماده ۲۶: حمل انجام گرفته قبل يا بعد از حمل دريايي

فصل ۷: تعهدات فرستنده در قبال متصدي حمل و نقل
ماده ۲۷: تحويل کالا براي حمل
ماده ۲۸: همکاري متصدي حمل‌و‌نقل‌و‌فرستنده کالا در‌خصوص ارائه اطلاعات‌و‌دستورها
ماده ۲۹: تعهد فرستنده کالا به ارائه اطلاعات، دستورها و اسناد
ماده ۳۰: مبناي مسئوليت فرستنده کالا در قبال متصدي حمل و نقل
ماده ۳۱: اطلاعات براي تدوين مشخصات قرارداد
ماده ۳۲: قواعد خاص در مورد کالاهاي خطرناک
ماده ۳۳: تقبل حقوق و تعهدات فرستنده توسط فرستنده ذکر شده در اسناد
ماده ۳۴: مسئوليت فرستنده براي ساير اشخاص

فصل ۸: اسناد حمل و سوابق الکترونيکي حمل
ماده ۳۵: صدور سند حمل يا سابقه الکترونيکي حمل
ماده ۳۶: مشخصات قرارداد
ماده ۳۷: هويت متصدي حمل و نقل کالا
ماده ۳۸: امضاء
ماده ۳۹: نواقص موجود در مشخصات قرارداد
ماده ۴۰: ارزیابی اطلاعات مربوط به کالا در مشخصات قرارداد
ماده ۴۱: اثر اثباتي مشخصات قرارداد
ماده ۴۲: «کرايه از پيش پرداخت شده»

فصل ۹: تحويل کالا
ماده ۴۳: تعهد قبول کالا
ماده ۴۴: تعهد رسيد دريافت کالا
ماده ۴۵: تحويل کالا در مواقعي که سند قابل انتقال حمل يا سابقه الکترونيکي قابل انتقال حمل صادر نشده است
ماده ۴۶: تحويل کالا در مواقعي که سند حمل غير قابل انتقالي که تسليم را مقرر مي‌دارد صادر شده است
ماده ۴۷: تحويل کالا در مواقعي که سند قابل انتقال حمل يا سابقه الکترونيکي قابل انتقال حمل صادر شده است
ماده ۴۸: کالاهايي که تحويل نشده باقي مي‌مانند
ماده ۴۹: نگهداري کالا

فصل ۱۰: حقوق طرف ناظر
ماده ۵۰: اعمال و حدود حق نظارت
ماده ۵۱: هويت طرف ناظر و واگذاري حق نظارت
ماده ۵۲: اجراي دستورها توسط متصدي حمل و نقل
ماده ۵۳: تحويل مفروض
ماده ۵۴: تغييرات در قرارداد حمل
ماده ۵۵: ارائه اطلاعات اضافي، دستورها يا اسناد به متصدي حمل و نقل
ماده ۵۶: تغييرات با توافق

فصل ۱۱: انتقال حقوق
ماده ۵۷: صدور سند قابل انتقال حمل يا يک سابقه الکترونيکي قابل انتقال حمل
ماده ۵۸: مسئوليت دارنده سند حمل

فصل ۱۲: حدود مسئوليت
ماده ۵۹: حدود مسئوليت
ماده ۶۰: حدود مسئوليت بابت زيان وارده بر اثر تأخير
ماده ۶۱: از دست دادن منفعت حاصل از محدوديت مسئوليت

فصل ۱۳: زمان اقامه دعوي
ماده ۶۲: مهلت اقامه دعوي
ماده ۶۳: تمديد مهلت اقامه دعوي
مدت ۶۴: دعوي براي جبران خسارت
ماده ۶۵: دعاوي عليه شخصي که به عنوان متصدي حمل و نقل شناسايي شده است

فصل ۱۴: حوزه صلاحيت
ماده ۶۶: دعاوي عليه متصدي حمل و نقل
ماده ۶۷: توافق‌ها در مورد انتخاب دادگاه
ماده ۶۸: دعاوي عليه طرف مجري حمل دريايي
ماده ۶۹: عدم وجود مباني اضافي صلاحيت
ماده ۷۰: توقيف و اقدامات موقت يا حمايتي
ماده ۷۱: ادغام و استرداد دعاوي
ماده ۷۲: توافق پس از آنکه اختلافي بروز کرده و صلاحيت دادگاه پس از آنکه خوانده در دادگاه حاضر شده است
ماده ۷۳: شناسايي و اجرا
ماده ۷۴: اعمال فصل ۱۴

فصل ۱۵: داوري
ماده ۷۵: موافقت‌نامه‌هاي داوري
ماده ۷۶: موافقت‌نامه داوري در حمل و نقل توسط خط کشتيراني غیر منظم
ماده ۷۷: توافق براي رجوع به داوري بعد از بروز اختلاف
ماده ۷۸: کاربرد فصل ۱۵

فصل ۱۶: اعتبار شرايط قراردادي
ماده ۷۹: مقررات کلي
ماده ۸۰: قواعد ويژه براي قراردادهاي حجمي
ماده ۸۱: قواعد ويژه براي حيوانات زنده و برخي کالاهاي ديگر

فصل ۱۷: موضوعاتي که اين کنوانسيون بر آنها حاکم نمي‌باشد
ماده ۸۲: کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حاکم بر حمل کالا به وسيله ساير طرق حمل
ماده ۸۳: حدود کلي مسئوليت
ماده ۸۴: مشارکت افراد ذينفع در حمل دريايي در زيان وارده به يکي از آنان به علت فداکردن قسمتي از کشتي يا بار براي نجات دادن جان يا اموال بقيه
ماده ۸۵: بار و مسافر
ماده ۸۶: خسارت ناشي از وقوع حادثه هسته‌اي

فصل ۱۸: مواد نهايي
ماده ۸۷: امين اسناد
ماده ۸۸: امضاء، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق
ماده ۸۹: خروج از ساير کنوانسيون‌ها
ماده ۹۰: حق شرط يک‌جانبه (حق تحفظ)ها
ماده ۹۱: رویه و اثر اعلاميه‌ها
ماده ۹۲: اثر در واحدهاي سرزميني داخلي
ماده ۹۳: شرکت سازمان‌هاي همبستگی اقتصادي منطقه‌اي
ماده ۹۴: لازم‌الاجرا شدن
ماده ۹۵: بازنگري و اصلاحيه
ماده ۹۶: خروج از کنوانسيون

كتاب «كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي حمل بين‌المللي كلي و يا جزئي كالا از طريق دريا» مشهور به «مقررات روتردام» با ترجمه «محسن مير محمد صادقي» از سوي كميته ايراني ICC منتشر شد.

کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC در راستای انجام رسالت و وظایف خود در توزیع و اشاعه جدیدترین اطلاعات بازرگانی بین‌المللی و افزایش سطح آگاهی دست‌اندرکاران و استفاده‌کنندگان از این بازار و با توجه به آخرین تغییرات حاصله در کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی، ترجمه «مقررات روتردام» به عنوان جدیدترین مقررات حمل و نقل بین‌المللی چندوجهی را در دستور کار خود قرار داده و با بهره‌گیری از کمک همه جانبه کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل بین‌المللی، این مهم را به انجام رساند.

پيش‌نويس مقررات روتردام موسوم به Maritime Plus در خلال بحث و مذاكرات بين دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد به مدت ۱۰ سال در كميسيون قوانين تجارت سازمان ملل متحد (UNCITRAL) تهيه و تدوين گرديده و در دسامبر ۲۰۰۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. پس از نهايي شدن طي مراسمي در سپتامبر ۲۰۰۹ در روتردام هلند تحت عنوان كنوانسيون قراردادهاي حمل بين‌المللي كلي يا جزئي كالا از طريق دريا در ۱۸ فصل و ۹۶ ماده به امضاء تعدادی از نمايندگان كشورهاي عضو رسيد. كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كلي يا جزئي كالا از طريق دريا چهارمين مجموعه مقررات بين‌المللي دريايي است.

بانكداران، حقوقدانان، صاحبان صنايع، بازرگانان و كليه مديران و كارشناسان بازرگاني و حمل و نقل خارجي كشور مي‌توانند از اين مقررات در جهت حفظ منافع مشتريان خود اعم از واردكنندگان و صادركنندگان بهره‌برداري مطلوب نمايند.

اين مقررات به منظور تقنيني نمودن قرارداد حمل براي دو بخش حمل بين‌المللي دريايي كالا و حمل بين‌المللي چندوجهی كالا زماني كه شاخه دريايي نيز داشته باشد، تدوين گرديده است.

از نكات مثبت موجود در اين كنوانسيون مي‌توان به چشم‌انداز بسيار خوب آن در به‌روزآوري مقررات حمل و نقل دريايي و يكنواختي نحوه برخورد با آن در سراسر جهان اشاره كرد.

تمامي مواد اين كنوانسيون به همراه متن انگلیسی آن برای استفاده و ملاحظه کسانی که مایلند به متن انگلیسی نیز دسترسی داشته باشند، عینا چاپ شده است.