مترجم
محمد جواد محمديان امامي - سركيس حق وردي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۷۲
قطع و تیراژ
۳۰۰۰
قیمت
20000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

وقوع خسارت سریعترین علت تعطیل یک شغل و حرفه است و فعالیت های بازرگانی و صنعتی نیز بنابر ماهیت همواره در معرض خطرات مختلف قرار دارند ، خواه خطراتی که در حین حمل و نقل مواد اولیه و کالای ساخته شده فرا راه آنها قرار دارد ، خواه خطراتی که در فرایند تولید نهفته است و بروز آن می تواند خسارات متعددی پدید آورد .
بدین ترتیب جلوگیری از خسارات بستگی بسیار زیادی با رفتار انسان ها پیدا می کند . اگر انسان با ماهیت و پیامد خطرات آشنا شود ، می تواند هر خطری را بهتر شناسایی کند و قبل از بروز آن و وقوع خسارت ، پیشگیری های لازم را انجام دهد .