مترجم
ملك رضا ملك پور
نوبت و سال چاپ
دوم ۱۳۷۶
قطع و تیراژ
۳۰۰۰
قیمت
15000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

ماده ۶ – محدودیت مسئولیت متصدی حمل
الف – جز در موردی که فرستنده ماهیت و ارزش کالا را قبل از تحویل به متصدی حمل اعلام و مراتب در سند حمل درج شده باشد ، مسئولیت متصدی حمل در هیچ حالتی از SDR ۶۷/۶۶۶ برای هر بسته و یا SDR ۲ برای هر کیلوگرم وزن ناخالص ( هر کدام بیشتر باشد ) کالای از بین رفته یا صدمه دیده تجاوز نخواهد کرد .
ب – وقتی که کانتینر ، پالت و نظایر آن ، که خود حاوی چند بسته یا واحد کالاست ، برای حمل بارگیری شده و به تعداد بسته ها یا واحدها در سند حمل قلم به قلم اشاره شده باشد ، هر کدام آنها یک بسته یا واحد کالا تلقی می شود در غیر این صورت هر پالت یا کانتینر یک بسته محسوب خواهد شد .