مترجم
دكتر محسن محبي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۷۶
قطع و تیراژ
رقعي ۳۰۰۰
قیمت
10000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
x-۲۱-۶۵۰۵-۹۶۴

يادداشت رئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
يادداشت دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگانی بین المللی
يادداشت مترجم

پيشگفتار
بخش اول: توصيه هايي به دولت ها و سازمان هاي بين المللي
توصيه هايي براي همكاري بين المللي

۱- اقدامات در سطح داخلي
۱-۱- اقدامات پيشگيري
۱-۲- اقدامات اجرايي
۱-۳- حسابرسي

۲- همكاري بين المللي و معاضدت قضايي
۲-۱- اجراي توصيه هاي سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي اروپا
۲-۲- همكاري در اجراي قوانين
۲-۳- نقش نهادهاي مالي بين المللي

بخش دوم: كردارنامه مبارزه با اخاذي و رشوه
۱- مقدمه
۲- اصل پايه
۳- متن قواعد كردارنامه

بخش سوم: پيگيري هاي اتاق بازرگانی بین المللی در تشويق اجراي قواعد كردارنامه

امروزه اهمیت مبارزه مؤثر با اخاذی و رشوه بیش از هر زمان دیگری است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ رسوایی های اخاذی و رشوه عامل مهمی در سقوط دولت ها در گوشه و کنار دنیا بوده است. ادامه چنین وضع ناخوشایندی می تواند بر توسعه مطمئن در دوران پس از جنگ سرد، یعنی گسترش دولت های دموکراتیک و اقتصاد بازار در سراسر جهان تأثیر سوء بگذارد.