مترجم
هادي دستباز
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۸۵
قطع و تیراژ
رقعي ۳۰۰۰
قیمت
15000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۳-۳۳-۶۵۰۵-۹۶۴

مقدمه رئيس كميته ايراني اتاق بازرگانی بین المللی
پيشگفتار دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
سخني با خواننده
نظريه دبيركل اتاق بازرگانی بین المللی

فصل اول: فرم كوتاه شده (خلاصه شده) قرارداد نمايندگي تجاري بين المللي اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
مقدمه
اظهارنظر در مورد بعضي از نكات خاص
بخش اول- شرايط خاص
بخش دوم- شرايط عمومي

فصل دوم: فرم كوتاه شده (خلاصه شده) قراردادهاي توزيع بين المللي (واردكننده انحصاري- توزيع كننده انحصاري)
مقدمه
اظهارنظر در مورد بعضي از نكات خاص
بخش اول- شرايط خاص
بخش دوم- شرايط عمومي

دادوستد بین المللی و اهمیت آن در حیات اقتصادی انسان ها غیر قابل انکار است، در عین این که این دادوستد و مبادلات بین المللی تابع قوانین و مقررات خاصی می باشد، اتاق بازرگانی بین المللی سعی دارد با تنظیم قانون مندی های مناسب، دادوستد بین المللی را تسهیل نماید.
از جمله اقدامات انجام شده در تسهیل مراودات بین المللی تنظیم و انتشار دو کتاب تحت عنوان «فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی» کتاب شماره ۴۹۶ و «فرم نمونه قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی» (وارد کننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری) نشریه شماره ۵۱۸ اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.