مترجم
فريده تذهيبي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۸۷
قطع و تیراژ
وزيري ۱۰۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
مقدمه مترجم
پيش گفتار اول
پيش گفتار دوم
مقدمه
تعاريف
ضمانت‌نامه عندالمطالبه چيست؟
ضمانت‌نامه عندالمطالبه متقابل چيست؟

فصل اول: URDG در يک کلمه
URDG چيست؟
مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه چگونه به کار مي‌رود؟
چرا URDG ؟
مزاياي استفاده از URDG براي ذينفع
مزاياي استفاده از مقررات URDG براي طرف دستوردهنده و ضامن
مزاياي استفاده از URDG براي اصيل
قلمرو URDG
ضمانت‌نامه متقابل و URDG
ضمانت‌نامه دو طرفه و URDG
ضمانت‌نامه‌هاي داخلي و URDG
ضمانت‌نامه‌هاي غيربانكي و مقررات URDG
صلاحيت جداگانه شعب بانك‌ها از نظر صدور ضمانت‌نامه URDG
ضمانت‌نامه‌هاي الكترونيك و URDG

فصل دوم: URDG در عمل
صدور ضمانت‌نامه بر اساس URDG
صدور ضمانت‌نامه با منظور نمودن مقررات URDG
وظايف اصيل در مقابل ضامن هنگام صدور ضمانت‌نامه URDG
وظايف ضامن نسبت به اصيل در صورت صدور ضمانت‌نامه URDG
تفاوت بين صدور و پادار‌شدن ضمانت‌نامه
مدت اعتبار ضمانت‌نامه URDG
انتقال ضمانت‌نامه URDG
۱- انتقال حق و منافع ضمانت‌نامه
۲- واگذاري عوايد حاصل از ضمانت‌نامه
كاهش مبلغ ضمانت‌نامه
پرداخت ضمانت‌نامه URDG
وظايف ذينفع هنگامي كه درخواست پرداخت تحت URDG ارائه مي‌دهد.
۱- شرط اول: ارائه درخواست منطبق با بند الف ماده ۲۰
۲- شرط‌دوم: ارائه درخواست منطبق با شرايط ضمانت‌نامه قبل از خاتمه اعتبار
وظايف ضامن هنگام ارائه درخواست پرداخت در ضمانت‌نامه متقابل URDG
وظايف ضامن و طرف دستوردهنده هنگام دريافت درخواست پرداخت
خاتمة اختلاف نظر در مورد ماده ۲۰
‌درخواست تمديد كن يا بپرداز
خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه URDG
۱- انقضاي ضمانت‌نامه URDG به دليل تاريخ خاتمه اعتبار
۲- انقضاي ضمانت‌نامه URDG در نتيجه فسخ
قانون حاكم و حوزة قضايي صلاحيت‌دار
قانون حاكم بر ضمانت‌نامه URDG
۱- قانون حاكم به انتخاب طرفين
۲- طرفين قانون حاكم را انتخاب نكرده‌اند.
حوزه قضايي صالح براي ضمانت‌نامه URDG
۱- انتخاب حوزة قضايي توسط طرفين
۲- تعيين حوزة قضايي صلاحيت‌دار در صورت عدم انتخاب طرفين.
خلاصه‌اي از وظايف طرفين تحت ضوابط URDG.

فصل سوم: تهيه متن ضمانت‌نامه و ضمانت‌نامه متقابل URDG
چگونه ضمانت‌نامه يا ضمانت‌نامه متقابل URDG بنويسيم
آنچه كه در ضمانت‌نامه يا ضمانت‌نامه متقابل URDG احتياج به ذكر ندارد
چه مواردي را بايد در ضمانت‌نامه يا ضمانت‌نامه متقابل URDG درج نمود.
چه مطالبي ممكن است در ضمانت‌نامه يا ضمانت‌نامه متقابل گفته شود
سه قاعده طلايي براي تهيه متن ضمانت‌نامه يا ضمانت‌نامه متقابل URDG

فصل چهارم: مقررات URDG و ساير ضوابط مربوط به ضمانت‌نامه
URDG و ساير ضوابط اتاق بازرگاني بين‌المللي
URDG و كنوانسيون UNCITRAL

فصل پنجم: URDG در جهان
URDG در زبانهاي مختلف
URDG به عنوان نمونه‌اي براي قوانين ملي
URDG به عنوان فرم نمونه‌اي براي سازمان‌ها
URDG در دادگاه‌ها

ضمـائم:
مقررات متحدالشكل ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه (URDG)
مدل‌هاي نمونه ICC براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه
اظهار نظرهاي كميسيون فنون و رويه بانكي در مورد URDG

چاپ نخست راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG)، ترجمه فریده تذهیبی، توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) منتشر شد. کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ضوابط مختلفی را که سیستم های بانکی دنیا در مبادلات و مراودات روزافزون خود به کار می برند ، تنظیم می کند. تنظیم این ضوابط منجر به ایجاد رفتار هماهنگ و زبان مشترکی بین سیستم های مالی دنیا می شود که نتیجه آن منطبق با اهداف ICC یعنی تسهیل و تسریع تجارت بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برای ضمانت نامه ها نیز مقررات متحدالشکلی تنظیم نموده که آخرین آن "مقررات متحدالشکل برای ضمانت نامه های عندالمطالبه ، نشریه شماره ۴۵۸" است. این ضوابط چند سال پیش توسط فریده تذهیبی، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC، ترجمه و منتشر گردید. طرح پرسش ها و ابهام های مختلفی از سوی جامعه بانکی کشور، موجب شد که کتاب حاضر، ترجمه شود تا رهنمود عملی برای صدور، بررسی و پرداخت ضمانت نامه ها باشد. این کتاب توسط دکتر جرج آفاکی، نائب رئیس کمیسیون بانکداری ICC در پاریس و از متخصصین به نام ضمانت نامه در بانکداری بین المللی نوشته شده است. هدف از تألیف و ترجمه این کتاب، در دسترس قرار دادن رهنمود عملی و کاربردی برای ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی است.


ویژگی ارزشمند این کتاب روش شرح مرحله به مرحله مطالب است. ارائه و درخواست پرداخت در ضمانت نامه های عندالمطالبه و ضمانت نامه های متقابل، با شرح جزئیات مقررات مربوطه و دلایلی که برای وضع آنها وجود دارد . نیز طریقی که باید این مقررات تفسیر شده و به کار گرفته شود.
مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG)، مدل های نمونه ICC برای صدور ضمانت نامه های عندالمطالبه و اظهار نظرهای کمیسیون فنون و رویه بانکی در مورد URDG ضمائم کاربردی و مفید این کتاب هستند.