مترجم
فريدون شيرازي
نوبت و سال چاپ
پنجم ۱۳۹۵
قطع و تیراژ
وزيري ۱۰۰۰
قیمت
170000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۲-۱۸۳-۳۱۶-۶۰۰-۹۷۸

یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت مترجم
مقدمه
ملاحظات ابتدایی
کاربرد نشریه
برگ درخواست گشایش و اصلاحیه، افتتاح اعتبار اسنادی و هر گونه اصلاحیه آن
اصول کلی
اختصارات
گواهی‌نامه‌ها، گواهی‌ها، اظهاریه‌ها و بیانیه‌ها
تصوير اسناد حمل تنظیم‌شده بر اساس مواد ۱۹-۲۵ UCP ۶۰۰
اصلاح و تغییر (Correction)
رسید پیک، رسید پست و گواهی پست در رابطه با ارسال اسناد، آگهی‌ها و مانند آن‌ها
تاریخ‌ها
اسناد و تکمیل مربع، مکان یا فضای ویژه
اسنادی که مواد مربوط به حمل در UCP ۶۰۰ شامل آن نمی‌گردد
اصطلاحاتی که در UCP ۶۰۰ تعریف نشده‌اند
صادرکننده اسناد
زبان اسناد
محاسبه ریاضی
غلط املایی یا تحریری
اسناد چند صفحه‌ای و ضمائم یا پیوست‌ها
شرط غیر اسنادی و تناقض در داده‌ها
اسناد اصل و تصویر
علائم حمل
امضاءها
عنوان اسناد و اسناد چند منظوره

بروات و محاسبه تاریخ سررسید
نیاز اساسی
سررسید برات
سررسید پرداخت
روزهای بانکی، روزهای مهلت، تأخیر در پرداخت
صدور و امضای برات
مبالغ
پشت‌نویسی
اصلاح و تغییر (Correction)
برات صادره عهده متقاضی

سیاهه‌ها
عنوان سیاهه
صادرکننده سیاهه
شرح کالا، خدمات یا عملکرد و سایر نکات کلی در ارتباط با سیاهه
برداشت اقساطی یا حمل در دوره‌های معین

سند حملي كه حداقل دو روش مختلف حمل را پوشش مي‌دهد (سند حمل مرکب یا چندگانه)
کاربرد ماده ۱۹ UCP ۶۰۰
صدور سند، حمل‌کننده، شناسایی حمل‌کننده و امضای سند حمل چندگانه
یادداشت بارگیری، تاریخ حمل، محل دریافت، ارسال، در اختیار گرفتن، بندر بارگیری یا فرودگاه مبدأ
مقصد نهایی حمل، بندر تخلیه یا فرودگاه مقصد
اصل سند حمل چندگانه
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده، فرستنده کالا و پشت‌نویسی، و ابلاغ‌شونده
انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر، حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سری اسناد حمل چندگانه ارائه شود
اسناد حمل چندگانه بدون شرط
شرح کالا
درج نام و نشانی نماینده تحویل (Delivery agent) در مقصد
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی
ترخیص کالای حمل‌شده با چندین سند حمل مرکبي که باید تسلیم شوند

بارنامه
کاربرد ماده ۲۰ UCP ۶۰۰
صدور، حمل‌کننده، شناسایی حمل‌کننده و امضای بارنامه
یادداشت بارگیری، تاریخ حمل، حمل اولیه، محل دریافت و بندر بارگیری
بندر تخلیه
بارنامه‌های اصل
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده، فرستنده و پشت‌نویسی، و ابلاغ‌شونده
انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر، حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سری بارنامه ارائه شود
بارنامه بدون قید و شرط
شرح کالا
درج نام و نشانی نماینده تحویل در بندر تخلیه
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی
آزادسازی کالای حمل‌شده با چند بارنامه که باید تسلیم شوند

راه‌نامه دریایی غیر قابل معامله
کاربرد ماده ۲۱ UCP ۶۰۰
صدور، حمل‌کننده، شناسایی حمل‌کننده و امضای راه‌نامه دریایی غیر قابل معامله
یادداشت بارگیری، تاریخ حمل، حمل اولیه، محل دریافت و بندر بارگیری
بندر تخلیه
اصل راه‌نامه دریایی غیر قابل معامله
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده، فرستنده، و ابلاغ‌شونده
انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر، حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سری راه‌نامه دریایی غیر قابل معامله ارائه شود
راه‌نامه دریایی غیر قابل معامله بدون شرط
شرح کالا
درج نام و نشانی نماینده تحویل در بندر تخلیه
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی

بارنامه حمل دربست
کاربرد ماده ۲۲ UCP ۶۰۰
امضای بارنامه حمل دربست
یادداشت بارگیری، تاریخ حمل، حمل اولیه، محل دریافت و بندر بارگیری
بندر تخلیه
اصل بارنامه حمل دربست
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده، فرستنده و پشت‌نویسی، و ابلاغ‌شونده
حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سری بارنامه حمل دربست ارائه شود
بارنامه حمل دربست بدون شرط
شرح کالا
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی
آزادسازی کالای حمل‌شده با بیشتر از یک بارنامه حمل دربست که باید تسلیم شوند
قرارداد حمل دربست

سند حمل هوایی
کاربرد ماده ۲۳ UCP ۶۰۰
صدور، حمل‌کننده، شناسایی حمل‌کننده، و امضای سند حمل هوایی
کالای پذیرفته‌شده برای حمل، تاریخ حمل و درخواست ذکر تاریخ دقیق ارسال کالا
فرودگاه‌های مبدأ و مقصد
نسخه اصل سند حمل هوایی
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده و ابلاغ‌شونده
انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر، حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سند حمل هوایی ارائه شود
اسناد حمل هوایی بدون قید و شرط
شرح کالا
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی

اسناد حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا آبراه داخلی
کاربرد ماده ۲۴ UCP ۶۰۰
حمل‌کننده، شناسایی حمل‌کننده و امضای سند حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا آبراه داخلی
مبدأ حمل و محل مقصد
نسخه اصل و تصویر سند حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا آبراه داخلی
گیرنده کالا، سفارش‌دهنده و ابلاغ‌شونده
انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر، حمل به دفعات و تعیین زمان ارائه هر گاه چندین سند حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا آبراه داخلی ارائه مي شود
سند حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا آبراه داخلی بدون شرط
شرح کالا
اصلاحات و تغییرات (Corrections)
کرایه حمل و مخارج اضافی

سند بیمه و پوشش بیمه‌ای
کاربرد ماده ۲۸ UCP ۶۰۰
صادرکننده، امضاء کردن و اصل سند بیمه
تاریخ‌ها
مبلغ پوشش و درصد
خطرات تحت پوشش
بیمه‌شونده و پشت‌نویسی
ضوابط و شرایط عمومی یک سند بیمه
حق بیمه

گواهی مبدأ
نکته‌های اساسی و کاربرد آن
صادرکننده گواهی مبدأ
محتوای گواهی مبدأ

صورت، یادداشت یا برگه بسته‌بندی (“Packing List”)
نکته‌های اساسی و کاربرد آن
صادرکننده صورت بسته‌بندی
محتوای صورت بسته‌بندی

صورت، یادداشت یا برگه وزن (“Weight List”)
نکته‌های اساسی و کاربرد آن
صادرکننده صورت وزن
محتوای صورت وزن

گواهی ذینفع
نکته‌های اساسی و کاربرد آن
امضای گواهی ذینفع
محتوای گواهی ذینفع

گواهی تجزیه، بازرسی، سلامت، بهداشت، کمّیت، کیفیّت و دیگر گواهی‌ها (“Certificate”)
نکته‌های اساسی و کاربرد آن
صادرکننده گواهی
محتوای گواهی

كميته ايراني ICC كتاب «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP)» را كه توسط «فریدون شیرازی»، کارشناس کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ترجمه شده، روانه بازار كرده است.
هدف از انتشار این نشریه آن بود که چگونگی روبرو شدن با مسائل مرتبط با UCP ۶۰۰ را شناسایی کنند. با جمع‌آوری تجربه‌های به دست آمده در طی این چند سال مشخص شد که افزودن چه نکته‌هایی موجب شفاف‌سازی در متن می‌گردد.
چگونگی استفاده درست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP ۶۰۰) یکی از اهداف اتاق بازرگانی بین‌المللی است. لذا این مجموعه به منظور تفسیر درست این مقررات، «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی» (ISBP) تدوین گرديد. اين مجموعه شامل گردآوری رویه‌های بانکی است که در هنگام کار با اعتبار اسنادی مشمولUCP ۶۰۰، باید رعایت شود.
رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، با ارائه جزئیات و طرح نمونه‌هایی که باید در تهیه و تنظیم اسناد مختلف تجاری (سیاهه‌ها، اسناد حمل، اسناد بیمـه، گواهی مبدأ و ...) مورد توجه قرار گیرد، نشان می‌‌دهـد که اصول و مفاد UCP ۶۰۰ برای رسیدن به نتیجه دلخواه چگونه باید استفاده شود. رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، حتی متن اسناد را نیز که در UCP ۶۰۰ به روشنی تعریف نشده، اعلام می‌‌دارد.
نسخه ۲۰۱۳ رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، علاوه بر سایر نکات، موارد حاصله از آرای کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی از سال ۲۰۰۷ را مورد توجه قرار داده است و آخرین راهنمای به‌هنگام، برای بررسی اسناد در اعتبارات اسنادی است و مواردی را نشان می‌‌دهد که به تأیید کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی رسیده است. این نشریه راهکاری مناسب برای ذینفع اعتبار اسنادی به منظور تنظیم و ارائه اسناد به بانک تعیین‌شده یا بانک گشاینده است. این نشریه می‌‌بایست همواره در ارتباط با UCP ۶۰۰ مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.
کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افتخار دارد که با عرضه به‌موقع ترجمه این نشریه توانسته است گام مؤثری در درک درست جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، بانکداران، حقوق‌دانان، کارشناسان بیمه و همه دانش‌پژوهان از نحوه عمل بر اساس UCP ۶۰۰ ایجاد کند و امیدوار است همه بانکداران، بازرگانان، حقوق‌دانان و دانش‌پژوهان با استفاده کامل از این مجموعه سبب شوند که اسناد به بهترین نحو تنظیم و در اولین ارائه مورد پذیرش قرار گیرد. و با استفاده از آن همگام با جامعه جهانی به ارتقاء کیفیت مبادله اسناد و در نتیجه افزایش کارایی و کاهش هزینه مبادله کمک رسانیم.
كتاب مذكور در ۲۲۴ صفحه با تيراژ ۱۰۰۰ نسخه تهيه و چاپ شده و روانه بازار كتاب گشته است.